பிளிறல் - க. ஆனந்த்

Photo by Julian Wirth on Unsplash

துக்கமோ!
மகிழ்ச்சியோ!
தும்பிக்கை உயர்த்தி!
பிளிறும். !
துணைக்கான!
அழைப்பாகவோ !
ஆபத்திற்கான!
சமிக்ஞையாகவோ !
சுதந்திரத்தின்!
பிரகடனமாகவோ !
எத்தனையோ இருக்கலாம்!
பிளிறலுக்கான காரணங்கள். !
பாகனை சுமந்து!
நகர் வலம் வரும்!
யானைக்கு மட்டும்!
கிடைப்பதில்லை!
ஒரு காரணமும்!
பிளிறுவதற்கு
க. ஆனந்த்

Related Poems

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.