பெண் - வினி

Photo by Jr Korpa on Unsplash

பிறந்தும் பிறக்கிறது வேறுபாடு
கால கெடுவாக பள்ளி படிப்பும்,
கல்லூரி படிப்பும்

பெற்றோரால் பிரிக்கப்பட்டு
கணவனால் சிறை பிடிக்கப்பட்டு

கனவாக வாழ்க்கை கடக்க
மீண்டும் பிறந்தால் அழகு மங்கை
அவளுக்கு....
வினி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.