எனக்கான ஒரு வரவு - பொன்னியின் செல்வன்

Photo by FLY:D on Unsplash

மனது முழுக்க!
ததும்பி வழியும்!
கேள்வி முடிச்சுகள்..!
உறங்கும் புத்தியில்..!
ஓராயிரம் எண்ணங்கள்..!
அனைத்திற்கும் தீர்வாய்..!
தனிமையில் நான்...!
வேண்டியது வேண்டி!
வினைதேடும் காத்திருப்புகள்..!
கனவிலும் விரட்டும்!
கடிவாள நிருபணங்கள் ..!
விடைகளே அறியா!
வினாக்களின் விரட்டல்கள்.!
எனக்குள்ளே இரைச்சலாய்..!
புத்திமுழுக்க உரசல்கள்..!
உடல்முழுக்க தழும்புகள்.....!
தனிமையில் ... அதற்கான!
மௌனத்துடன் காத்திருக்கிறேன்..!
எனக்கான ஓர் வரவிற்காக...!
பொன்னியின் செல்வன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.