தடுமாறும் தண்டவாளங்கள் - கவிதை காதலன்

Photo by Patrick Perkins on Unsplash

நீ தடுமாறுகிறாயோ இல்லையோ,
உன்னால் தண்டவாளங்கள்
தடுமாறி தடம் மாறுகின்றன.
விபத்துகளுக்கு
உன்னை காரணம் காட்டப்போகிறதாம்

ரயில்வேதுறை
கவிதை காதலன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.