என் காதலர் - இர.விஷ்ணு

Photo by Codioful (Formerly Gradienta) on Unsplash

என் காதலர் கண்ணிலேயே
இருந்து கொண்டிருப்பதால்
நான் கண்ணுக்கு மை
தீட்டுவதைக் கூட
விட்டு விட்டேன் .....

என் என்றால்
மை தீட்டும் போது அவர்
மறைந்து விடுவாரோ
என எண்ணி .........
இர.விஷ்ணு

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.