நாய்களின் கால்களில் - இராகவன்

Photo by Tengyart on Unsplash

விதவிதமாய்ப் படைக்கலங்கள்!
---------------------------------------------------------------!
1!
நாய்கள் எம் முற்றத்தில் !
தலையுயர்த்தி ஊளையிடும்!
நடுவீட்டில் கழிவகற்றும்!
கண்ட இடத்திலெல்லாம் !
பெட்டையுடன் புணரும் !
நாய்கள் எமைக் கண்டால் !
உறுமும் குரைக்கும்!
நன்றிக்கொரு தடவை!
இலக்கணத்தைத் தான் வரையும்!
தன் காவல் பெரிதென்று!
தவண்டை கொட்டித் !
துள்ளிவிழும்!
இவ்வீனச் செயலனைத்தும்!
தலைகவிழ்ந்தே பொறுப்போம்!
!
2!
கல்லெடுத்து வீசும்!
எண்ணத்தைக் கைவிடுவோம்!
‘அடீக்’ கென்று விரட்டுகிற !
சினமதையும் தவிர்ப்போம்!
ஏனென்றால் இப்போதோ!
நாய்களின் கால்களில் !
விதவிதமாய்ப் !
படைக்கலங்கள்!
!
-இராகவன்
இராகவன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.