மழை பொழிந்தது இங்கே - அருணா

Photo by Alexander Grey on Unsplash

நவீன விருட்சம் அது
தலைகீழாய் முளைத்திருந்தது

பூவும் இலைகளும் வானம் நோக்கி
உதிர்ந்து வீழ்ந்தது.

பூக்களைப் பிடிக்கமாட்டேன்
என்று கைவிரித்தது வானம்.
மழை பொழிந்தது இங்கே
அருணா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.