அவலம் - திவ்ய பாலா

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

ஜவுளி கடை பொம்மைக்கு
சேலை கட்டும் ஆண்கள்,
ஜகத்தினில் பெண்களுக்கு
சேலை அவிழ்க்க நினைப்பதேன்?
திவ்ய பாலா

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.