வாழ்க்கை - லியோ

Photo by Tengyart on Unsplash

ஒரே பத்திரிகையில்
பிறந்த நாள் வாழ்த்தும்
நினைவஞ்சலியும்
வாழ்க்கை...
லியோ

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.