காற்றின் இருப்பு - கே.ஸ்டாலின்

Photo by Tools For Motivation on Unsplash

வசந்தத்தின்
தளர்ந்த பிடியிலிருந்து
தன்னை விடுவித்துக்கொண்ட
பழுத்த இலையொன்று
எத்தனையாவது சுற்றில்
பூமியை வந்தடைகிறது
என்பதாய் உணரப்படுகிறது
காற்றின் இருப்பு
கே.ஸ்டாலின்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.