மெட்டி - சுபா செந்தில்

Photo by Jorge Zapata on Unsplash

மூத்தவளை விட்டு விட்டு
இளையவலுக்கு மட்டும் மகுடம்
சூட்டப்படுகிறது மணமகளின் கால்களில் - மெட்டி
சுபா செந்தில்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.