தேர்தல் கூட்டணி - சரவணன்

Photo by FLY:D on Unsplash

அடிக்கும் கொள்ளையில்,
ஆளுக்கு எவ்வளவு?
தேர்தல் கூட்டணி!

கொள்ளையில் மக்களுக்கும்
பங்கு...ஓட்டுக்கு காசு
சரவணன்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.