பொறுப்புகள் - செ.உதய குமார்

Photo by Jr Korpa on Unsplash

நிச்சயித்திடாத காலத்தைவிட
நிச்சயித்த காலத்தில் தான்
மிகவும் பயமாக உள்ளது
பொறுப்புகள்
செ.உதய குமார்

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in
  • keerthi.R Avatar keerthi.R - 7 மாதங்கள் முன்

    நிச்சயித்திடாத

    நிச்சயித்த meaning


  • keerthi.R Avatar keerthi.R - 7 மாதங்கள் முன்

    நிச்சயித்திடாத

    நிச்சயித்த meaning