மேகப் பொம்மை - நா. சுமித்ரா தேவி

Photo by FLY:D on Unsplash

யாரும் விளையாட வராததால்
காற்று கலைத்துப்போட்டது
மேகப் பொம்மைகளை...
நா. சுமித்ரா தேவி

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.