வெண்பனியே முன்பனியே

View Comments
படம் : கோ
jeeva-karthika-ko

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
தன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
என் இருள் நேரங்கள்
என் விழி ஈரங்கள்
உன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

ஒரு இமை குளிர
ஒரு இமை வெளிர
உனக்குள்ளே உறங்கினேன்
ஒரு இதழ் மலர
மறு இதழ் உலர
உனை அதில் உணர்கிறேன்

ஆதலால் அகம் மலர்ந்தது காதலால்
காய்ததால் இதழ் நனைந்தது தோய்தலால்
இணையின் இனம்

வெண்பனியே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
முன்பனியே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே
ஹ்ம்ம்ஹ்ம்ம்
நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா

everything is chill now
all is gonna be alright
oh I will be there
I will be there for you
everything is chill now
frozen in love
lets warm and coze around now

இமைகளில் நனைந்து
இரு விழி நுழைந்து
இறங்கினாய் மனதுள்ளே
முதல் நொடி மரணம்
மறு நொடி ஜனனம்
எனக்குள்ளே எனக்குள்ளே

எவ்வனம் அதில் இவளோரு செவ்வனம்
சோவிதம் அதில் அலைந்திட வா நிதம்
கணம் கணமே

வெண்பனியே முன்பனியே
என் தோளில் சாய்ந்திட வா
இன்றிரவே நண்பகலே
என் கண்ணில் தொலைந்திட வா
உன் இருள் நேரங்கள்
உன் விழி ஈரங்கள்
தன்னாலே தேய்கிறதே
என் பனி காலங்கள்
பொன் வெய்யில் சாரல்கள்
உன்னால் உறைகிறதே

 

பா.விஜய்