கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

பழந்தமிழ் கவிதைகள்

நீகண் டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ

குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று

மருதம் - தலைவி கூற்று
நீகண் டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ
ஒன்று தௌிய நசையினம் மொழிமோ
வெண்கோட் டியானை சோணை படியும்
பொன்மலி பாடலி பெறீஇயர்
யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.

- படுமரத்து மோசிகீரனார்.
Add a comment

பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து
பூவொத் தலமருந் தகைய ஏவொத்து
எல்லாரும் அறிய நோய்செய் தனவே
தேமொழித் திரண்ட மென்தோள் மாமலைப்
பரீஇ வித்திய ஏனற்
குரீஇ ஓப்புவாள் பெருமழைக் கண்ணே.

- மள்ளனார்
Add a comment

விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன
விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன
விசும்புதோய் பசுங்கழைக் குன்ற நாடன்
யாம்தற் படர்ந்தமை அறியான் தானும்
வேனில் ஆனேறுபோலச்
சாயினன் என்பநம் மாணலம் நயந்தே.

- விட்டகுதிரையார்
Add a comment

மருந்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின்

குறுந்தொகை : பாலை - தலைவன் கூற்று
மருந்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின்

மருந்தெனின் மருந்தே வைப்பெனின் வைப்பே
அரும்பிய சுணங்கின் அம்பகட் டிளமுலைப்
பெருந்தோள் நுணுகிய நுசுப்பிற்
கல்கெழு கானவர் நல்குறு மகளே.

- கருவூர் ஓதஞானியார்.
Add a comment

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ
அழியல் வாழி தோழி நன்னன்
நறுமா கொன்று நாட்டிற் போக்கிய
ஒன்று மொழிக் கோசர் போல
வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமாற் சிறிதே.

- பரணர்
Add a comment

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

ஒடுங்கீர் ஓதி ஒண்ணுதற் குறுமகள்
நறுந்தண் ணீரள் ஆரணங் கினளே
இனையள் என்றவட் புனையள வறியேன்
சிலமெல் லியவே கிளவி
அணைமெல் லியள்யான் முயங்குங் காலே.

- ஓரம்போகியார்
Add a comment

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி