இருள்திணிந் தன்ன ஈர்ந்தண் கொழுநிழல்

View Comments

நெய்தல் - தோழி கூற்று

 

 

இருள்திணிந் தன்ன ஈர்ந்தண் கொழுநிழல்
நிலவுக்குவித் தன்ன வெண்மணல் ஒருசிறைக்
கருங்கோட்டுப் புன்னைப் பூம்பொழில் புலம்ப
இன்னும் வாரார் வரூஉம்
பன்மீன் வேட்டத் தென்னையர் திமிலே.

 

-ஐயூர் முடவனார்