பைங்காற் கொக்கின் புன்புறத் தன்ன

View Comments

நெய்தல் - தலைவி கூற்று

 


பைங்காற் கொக்கின் புன்புறத் தன்ன
குண்டுநீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே
வந்தன்று வாழியோ மாலை
ஒருதான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே.


-ஓரம் போகியார்