சிறுவெள் ளரவின் அவ்வரிக் குருளை

View Comments

குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

 

 

சிறுவெள் ளரவின் அவ்வரிக் குருளை
கான யானை அணங்கி யாஅங்கு
இளையள் முளைவாள் எயிற்றள்
வளையுடைக் கையள்எம் அணங்கி யோளே.

 

-சத்திநாதனார்