புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய

View Comments

நெய்தல் - தலைவி கூற்று

 

 

புள்ளும் மாவும் புலம்பொடு வதிய
நள்ளென வந்த நாரில் மாலைப்
பலர்புகு வாயில் அடைப்பக் கடவுநர்
வருவீர் உளீரோ எனவும்
வாரார் தோழிநங் காத லோரே.


-நன்னாகையார்