யானயந் துறைவோள் தேம்பாய் கூந்தல்

View Comments

குறிஞ்சி - தலைவன் கூற்று

 

 

யானயந் துறைவோள் தேம்பாய் கூந்தல்
வளங்கெழு சோழர் உறந்தைப் பெருந்துறை
நுண்மணல் அறல்வார்ந் தன்ன
நன்னெறி யவ்வே நறுந்தண் ணியவே.

 

-இளங்கீரனார்