பெருநன் றாற்றிற் பேணாரும் உளரே

View Comments

குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

 

 

பெருநன் றாற்றிற் பேணாரும் உளரே
ஒருநன் றுடையள் ஆயினும் புரிமாண்டு
புலவி தீர அளிமதி இலைகவர்
பாடமை ஒழுகிய தண்ணறுஞ் சாரல்
மென்னடை மரையா துஞ்சும்
நன்மலை நாட நின்னல திலளே.

 

-கபிலர்