நெய்தற் பரப்பிற் பாவை கிடப்பி

View Comments

நெய்தல் - தோழி கூற்று

 

 

நெய்தற் பரப்பிற் பாவை கிடப்பி
நின்குறி வந்தனென் இயல்தேர்க் கொண்க
செல்கம் செலவியங் கொண்மோ அல்கலும்
ஆரல் அருந்த வயிற்ற
நாரை மிதிக்கும் என்மகள் நுதலே.

 

-பொன்னாகனார்.