குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

View Comments

செங்களம் படக்கொன் றவுணர்த் தேய்த்த
செங்கோ லம்பிற் செங்கோட்டி யானைக்
கழல்தொடிச் சேஎய் குன்றம்
குருதிப் பூவின் குலைக்காந் தட்டே.

-  திப்புத் தோளார்