மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை

View Comments

குறுந்தொகை:மருதம் - தோழி கூற்று


ATT4511588


 மனையுறை கோழிக் குறுங்காற் பேடை

வேலி வெருகின மாலை யுற்றெனப்

புகுமிட னறியாது தொகுபுடன் குழீஇய

பைதற் பிள்ளைக் கிளைபயிர்ந் தாஅங்

கின்னா திசைக்கும் அம்பலொடு

வாரல் வாழிய ரையவெந் தெருவே.

 

-ஒக்கூர் மாசாத்தியார்.