மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன்

View Comments
குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தோழி கூற்று
Indian-motifs-28
மென்தோள் நெகிழ்த்த செல்லல் வேலன் 
வென்றி நெடுவேள் என்னும் அன்னையும் 
அதுவென உணரும் ஆயின் ஆயிடைக் 
கேழிருந் துறுகற் கெழுமலை நாடன் 
வல்லே வருக தோழிநம் 
இல்லோர் பெருநகை காணிய சிறிதே. 
-தீன்மதி நாகனார்.