வாரா ராயினும் வரினும் அவர்நமக்கு

View Comments
குறுந்தொகை:முல்லை - தலைவி கூற்று 
Indian-motifs-37
வாரா ராயினும் வரினும் அவர்நமக்கு 
யாரா கியரோ தோழி நீர 
நீலப் பைம்போ துளரிப் புதல 
பீலி ஒண்பொறிக் கருவிளை யாட்டி 
நுண்முள் ஈங்கைச் செவ்வரும் பூழ்த்த 
வண்ணத் துய்ம்மலர் உதிரத் தண்ணென்று 
இன்னா தெறிதரும் வாடையொடு 
என்னா யினள்கொல் என்னா தோரே. 
-கிள்ளிமங்கலங்கிழார்.