முட்கால் இறவின் முடங்குபுறப் பெருங்கிளை

View Comments
குறுந்தொகை:நெய்தல் - தோழி கூற்று

Indian-motifs-27
முட்கால் இறவின் முடங்குபுறப் பெருங்கிளை 
புணரி இகுதிரை தரூஉந் துறைவன் 
புணரிய இருந்த ஞான்றும் 
இன்னது மன்னோ நன்னுதற் கவினே. 
-நம்பி குட்டுவனார்.