நன்னலந் தொலைய நலமிகச் சாஅய்

View Comments
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று

நன்னலந் தொலைய நலமிகச் சாஅய்
நன்னலந் தொலைய நலமிகச் சாஅய்
இன்னுயிர் கழியினும் உரைய லவர்நமக்கு
அன்னையும் அத்தனும் அல்லரோ தோழி
புலவியஃ தெவனோ அன்பிலங் கடையே.
- அள்ளூர் நன்முல்லையார்.