ஞாயிறு பட்ட அகல்வாய் வானத்து

View Comments
குறுந்தொகை : நெய்தல் - தலைவி கூற்று

ஞாயிறு பட்ட அகல்வாய் வானத்து
ஞாயிறு பட்ட அகல்வாய் வானத்து
அளிய தாமே கொடுஞ்சிறைப் பறவை
இறையுறை வோங்கிய நெறியயல் மராஅத்த
பிள்ளை யுள்வாய்ச் செரீஇய
இரைகொண் டமையின் விரையுமாற் செலவே.
- தாமோதரனார்.