அரிற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற விளைகனி

View Comments
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று

அரிற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற விளைகனி
அரிற்பவர்ப் பிரம்பின் வரிப்புற விளைகனி
குண்டுநீ ரிலஞ்சிக் கெண்டை கதூஉம்
தண்டுறை ஊரன் பெண்டினை யாயிற்
பலவா குகநின் நெஞ்சிற் படரே
ஓவா தீயு மாரி வண்கைக்
கடும்பகட் டியானை நெடுந்தே ரஞ்சி
கொன்முனை இரவூர் போலச்
சிலவா குகநீ துஞ்சு நாளே.
- ஔவையார்.