ஒலிவெள் ளருவி ஓங்குமலை நாடன்

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

ஒலிவெள் ளருவி ஓங்குமலை நாடன்
ஒலிவெள் ளருவி ஓங்குமலை நாடன்
சிறுகண் பெருங்களிறு வயப்புலி தாக்கித்
தொல்முரண் சோருந் துன்னருஞ் சாரல்
நடுநாள் வருதலும் வரூஉம்
வடுநா ணலமே தோழி நாமே.
- மதுரைக் கதக்கண்ணனார்.