வாருறு வணர்கதுப் புளரிப் புறஞ்சேர்பு

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று

குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
வாருறு வணர்கதுப் புளரிப் புறஞ்சேர்பு
அழாஅல் என்றுநம் அழுதகண் துடைப்பார்
யாரா குவர்கொல் தோழி சாரற்
பெரும்புனக் குறவன் சிறுதினை மறுகாற்
கொழுங்கொடி அவரை பூக்கும்
அரும்பனி அச்சிரம் வாரா தோரே.

- கடுவன் மள்ளனார்