நின்சொற் கொண்ட என்சொல்

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

நின்சொற் கொண்ட என்சொல்
இவளே, நின்சொற் கொண்ட என்சொல் தேறிப்
பசுநனை ஞாழற் பல்சினை ஒருசிறைப்
புதுநலன் இழந்த புலம்புமார் உடையள்
உதுக்காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும்
நிலவும் இருளும் போலப் புலவுத்திரைக்
கடலும் கானலுந் தோன்றும்
மடல்தாழ் பெண்ணையெம் சிறுநல் லூரே.

- வடம வண்ணக்கண் பேரிசாத்தனார்.