பெருவரை மிசையது நெடுவெள் ளருவி

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - பாங்கன் கூற்று

குறிஞ்சி - பாங்கன் கூற்று
பெருவரை மிசையது நெடுவெள் ளருவி
முதுவாய்க் கோடியர் முழவின் ததும்பிச்
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்குமலை வெற்ப
நோதக் கன்றே காமம் யாவதும்
நன்றென உணரார் மாட்டும்
சென்றே நிற்கும் பெரும்பே தைமைத்தே.

- நக்கீரனார்