அம்ம வாழி தோழி யாவதும்

View Comments
குறுந்தொகை : பாலை - தலைவி கூற்று

பாலை - தலைவி கூற்று
அம்ம வாழி தோழி யாவதும்
தவறெனின் தவறோ இலவே வெஞ்சுரத்து
உலந்த வம்பலர் உவலிடு பதுக்கை
நெடுநல் யானைக் கிடுநிழ லாகும்
அரிய கானஞ் சென்றோர்க்கு
எளிய வாகிய தடமென் தோளே.

- மதுரை மருதன் இளநாகனார்.