காந்தள் வேலி ஓங்குமலை

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று
காந்தள் வேலி ஓங்குமலை
காந்தள் வேலி ஓங்குமலை நல்நாட்டுச்
செல்ப என்பவோ கல்வரை மார்பர்
சிலம்பிற் சேம்பின் அலங்கல் வள்ளிலை
பெருங்களிற்றுச் செவியின் மானத் தைஇத்
தண்வரல் வாடை தூக்கும்
கடும்பனி அச்சிரம் நடுங்கஞர் உறவே.

- கிள்ளி மங்கலங்கிழார்.