நீகண் டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ

View Comments
குறுந்தொகை : மருதம் - தலைவி கூற்று

மருதம் - தலைவி கூற்று
நீகண் டனையோ கண்டார்க் கேட்டனையோ
ஒன்று தௌிய நசையினம் மொழிமோ
வெண்கோட் டியானை சோணை படியும்
பொன்மலி பாடலி பெறீஇயர்
யார்வாய்க் கேட்டனை காதலர் வரவே.

- படுமரத்து மோசிகீரனார்.