விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன
விட்ட குதிரை விசைப்பி னன்ன
விசும்புதோய் பசுங்கழைக் குன்ற நாடன்
யாம்தற் படர்ந்தமை அறியான் தானும்
வேனில் ஆனேறுபோலச்
சாயினன் என்பநம் மாணலம் நயந்தே.

- விட்டகுதிரையார்