மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ

View Comments
குறுந்தொகை : குறிஞ்சி - தோழி கூற்று

மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ
மகிழ்நன் மார்பே வெய்யை யானீ
அழியல் வாழி தோழி நன்னன்
நறுமா கொன்று நாட்டிற் போக்கிய
ஒன்று மொழிக் கோசர் போல
வன்கட் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமாற் சிறிதே.

- பரணர்