உமணர் சேர்ந்து கழிந்து மருங்கி னகன்றலை

View Comments

பாலை - தோழி கூற்று

 

 

உமணர் சேர்ந்து கழிந்து மருங்கி னகன்றலை
ஊர்பாழ்த் தன்ன ஓமையம் பெருங்காடு
இன்னா என்றி ராயின்
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே.


-பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ