கவிதை

தமிழ்ச் சொட்டும் கவிதைகள்!

கவிதைகள்

கோணல் மனசு

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்

சொமாலிய சோகம் 
கொசோவா கொடுமை 
உகாண்டா பசி 
உலகின் 
பசித்த தேசங்களின் நிலைகளைக் 
கேட்டு 
படித்து 
ஆராய்ந்து...ஆராய்ந்து 
எல்லோரிடமும் 
வாய் கிழிய பேசத்தான் செய்கிறேன் 
வறுமை தீர்க்கும் வழி பற்றி! 

கொஞ்சமும் 
வெட்கப்பட்டதேயில்லை நான் 
பயணப்பாதைகளில் 
வற்றிய வயிறோடு கையேந்தும் 
உயிர்களிடம் 
உதடுப்பிதுக்கி நடக்க! 

இ.இசாக்

Add a comment

சும்மா கிடைத்ததல்ல சுதந்திரம்!

பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்

விடுதலையென்று சொன்னாலே நெருப்பில் சுட்ட கோபம்வரும்

சுதந்திரமென்று கேட்டாலே சொத்து பறித்த பயம்வரும்

உரிமையென்று பேசினாலே விரட்டியடித்த வெள்ளையனை

திருப்பியடித்த தமிழனுக்கு ஒற்றுமை தந்தது; சுதந்திரம்!

 

உயிரென்று சொன்னாலே அந்நியன்னு பேராச்சு

பிணமென்று சொன்னாலே இந்தியன்னு ஊர்பேச்சு

மனிதனென்று சொன்னாலே மதிக்காத வெள்ளையனை

விரட்டியடிச்ச தமிழனுக்கு வீரம் தந்தது; சுதந்திரம்!

 

அடிமையாக்கி வைத்தவனை இருநூறு வருடம் தாங்கியாச்சு

உறவெல்லாம் சுட்டவனை ஒசத்தியாக்கி பார்த்தாச்சு

உடமையெல்லாம் இழந்தாலும் –

எதிர்த்துநின்ற தமிழனுக்கு துணிவு தந்தது; சுதந்திரம்

 

மார்தட்டி ஊரொழிச்ச கதையுண்டு – பார்த்தாச்சி

காதலிச்சும் ஊர் பிடிச்ச கதையுண்டு – பார்த்தாச்சி

யாரடிச்சு யார் மாண்டுபோயினும் – எவனடிச்சும் சாகா தமிழனுக்கு

எழுச்சிக் கவிதைகள் கொடுத்தது; சுதந்திரம்!

 

பெண்ணென்றால் போகமென்றே வாழ்ந்தவனும்

அடுப்பூதி சமைப்பவளுக்கு படிப்பேனெனக் கேட்டவனும்

வைப்பாட்டி வைத்திருந்தாலும் வாரிசை மட்டும் வளர்த்தவனும்

திடுக்கிட நிமிர்ந்திட்ட பெண்ணின் பலத்திற்குமாய்

சேர்த்துக் கிடைத்தது; சுதந்திரம்!

 

உயிருக்கெல்லாம் மண்ணென்ற விலைவைத்து

மண்ணிற்கெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் பெயர்வைத்து

ஆடைமுதல் சோறுவரை மாற்றிவிட்ட வெள்ளையனால்

மாறாத பழைய தமிழனின் மானம் தந்தது; சுதந்திரம்!

 

காக்கை குருவி போல் சுட்டு சுட்டு எறிந்த

வெள்ளையனுக்கு, இறக்கப் போகிறோமெனத் தெரிந்தும்

மார்பை திருப்பிக் காட்டிய தமிழனின்

தியாகத்திற்குக் கிடைத்தது; சுதந்திரம்!

 

ரத்தநெடி மூக்கு சுரண்டி; செத்தபிணம் செவிட்டில் அறைந்து

முடங்கிக் கிடந்த சோம்பேறி இளைஞனை

அடிமை அடிமை என்ற ஓர்சொல்

அடங்கமறுத்து அடங்கமறுத்து பெற்றது; சுதந்திரம்!

 

வீட்டில் உறங்ககூட ஊரான் தடுத்ததை எதிர்த்து

வீட்டில் விளைந்ததைகூட ஊரான் பறித்ததை எதிர்த்து

வீட்டில் பேசக்கூட ஊரான் மறுத்ததைஎதிர்த்து

என் வீட்டு தொழுவத்தில் எவன் மாடோ செனையானதை

எதிர்த்து எதிர்த்து எதிர்த்து கிடைத்தது சுதந்திரம்;

சும்மா கிடைத்ததல்ல சுதந்திரம்!!

 

- வித்யாசாகர்

Add a comment

தலைகீழான தமிழன்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்

நாடிழந்த இலங்கைமன்னன் மான வர்மன் 
நாடுதன்னை மீட்டளிக்கக் கையை ஏந்தி 
நாடிவந்து தமிழ்நாட்டுக் காஞ்சி மன்னன் 
நரசிம்ம பல்லவனை வணங்கி நின்றான் 
தேடியவன் வந்தபோது காஞ்சி மீது 
தெவ்வரான சாளுக்கியர் படையெ டுக்கக் 
கூடியவர் திட்டமிட்ட செய்தி தன்னைக் 
கூரறிவு ஒற்றனவன் உரைத்த நேரம் ! 

தன்படையை அணியமாக வைத்தி ருக்க 
தடந்தோளன் நரசிம்ம பல்ல வன்தான் 
தன்வீரப் படைகளினைப் பார்வை யிட்டுத் 
தகுவுரையால் எழுச்சியினை ஊட்டி விட்டு 
மன்னுபுகழ் மாமல்ல புரத்தை நோக்கி 
மானவர்மன் பின்தொடரச் செல்லும் போது 
நன்பகலாம் கடும்வெயிலில் சாலை யோரம் 
நல்லிளநீர் விற்பதினைப் கண்டு நின்றான் ! 

இளநீரின் காயொன்றை வெட்டச் சொல்லி 
இதழ்களிலே வைத்தபோதோ உப்பாய் கரிக்க 
இளநீரைக் கீழ்வீச முனைந்த போதோ 
இருகையால் மானவர்மன் அதனைப் பெற்றே 
உளம்மகிழப் பருகியதைக் கண்ட மன்னன் 
உளம்துடிக்க என்எச்சில் உப்பு நீரை 
இளவரசே நீர்எதற்காய் பருகி னீர்கள் 
இனியகாய்கள் உள்ளபோதே என்று கேட்டார் ! 
அரசிழந்தே உதவிக்காய் ஏங்கி யிங்கே 
அண்டியுள்ள நானிதனைப் பார்க்க லாமா 
இரக்கமுடன் எனைப்பேணும் நீங்கள் தந்த 
இளநீரை எறிவதுவும் முறையோ என்று 
சிரம்தாழ்ந்தே அவனுரைத்த பதிலில் மானம் 
சிதைந்ததாழ்வு மனப்பான்மை தனையு ணர்ந்த 
நரசிம்ம பல்லவன்தான் உளம்நெ கிழ்ந்தே 
நட்புகரம் நீட்டுதற்கு முடிவு செய்தான் ! 

காஞ்சிமீது சாளுக்கியன் படையெ டுக்கக் 
காத்துள்ளான் என்பதினை அறிந்தி ருந்தும் 
காஞ்சிதன்னைக் காத்திருந்த படைகள் தம்மைக் 
கருணையுடன் இலங்கைக்கே அனுப்பி வைத்துப் 
பூஞ்சோலை போல்இயற்கை சூழ்ந்தி ருந்த 
புகழ்பூத்த அநுராத புரத்தை மீட்டு 
வாஞ்சையுடன் தானளித்த வாக்கிற் கேற்ப 
வர்மனுக்கு முடிசூட்டி அமர வைத்தான் ! 

எச்சிலினை உண்டவன்தான் தமிழர் தம்மை 
எச்சில்நாய் போலின்று நடத்து கின்றான் ! 
பிச்சையாக நாடுதன்னைப் பெற்ற வன்தான் 
பிச்சையெனத் தமிழரினை விரட்டு கின்றான் ! 
உச்சரிக்கும் இலங்கையென்றும் தமிழர் தம்மின் 
உரிமையுடை நாடென்றே தோள்கள் தட்டிப் 
பச்சைரத்தத் தமிழரெல்லாம் எழுந்தால் போதும் 
பாரினிலே தோன்றிவிடும் தமிழர் நாடு !

- பாவலர் கருமலைத்தமிழாழன்

Add a comment

விழுங்கித் தொலைத்த மானுடம்!

பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்

"எங்கோ எதற்கோ

விழுங்கித் தொலைத்த மானுடம்..

 

இரந்து இரந்து 

கொடுக்கத் திராணியின்றி 

வாங்கத் துணிந்த மானுடம்..

 

களவு செய்து 

கபடமாடி 

கற்பு பறித்து; தொலைத்து;

கயவரோடு கூடி 

காலம் போக்கும் மானுடம்..

 

எடுத்து வீசத் துணியாத 

விட்டு ஒழிக்க இயலாத 

உடலை -

பிடுங்கியும் புலம்பும் 

பிரிந்தும் பிறரை நோவும் 

சுயநல மானுடம்..

 

பகுத்துப் பாராத கேள்புத்தி -

அறுத்தெறிய முடியா ஆசைகள்

பிரித்துத் தர இயலாத மனசு 

எடுத்துக் கொடுக்க வக்கின்றியும் 

தனக்கு மட்டுமே ஓலமிடும் மானுடம்..

 

ஆறடி மிஞ்சாத மண் தின்று 

காலடி பதியாத வாழ்க்கைக்கு 

நோயிற்கும் பேயிற்கும் பயந்து 

யாருக்கும் பயனின்றி - போகும் மானுடமே..

 

காலம் மென்று மென்று விழுங்கி 

விதைத்த விதைப்பில் -

வாழ்ந்த அடையாளமின்றி மாளும் 

மானுடமே.. மானுடமே.. 

 

எல்லாம் ஒழிந்து

எல்லாம் அற்று

எஞ்சியிருக்கும் மனிதம் காக்கவேணும் 

சுயநலம் குறைத்து வாழ்"

என்று சொல்ல -

எனக்கென்ன உரிமையுண்டோ

உன்னிடத்தில் மானுடமே!

 

- வித்யாசாகர்

Add a comment

மாரித்தாத்தா நட்ட மரம்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்

வெய்யிலின்

உக்கிர மஞ்சளில்

தோய்ந்து கொண்டிருந்த

ஒரு பகலில்தான்

மாரித்தாத்தா அந்த

மரக்கிளையை நட்டுவைத்தார்.

 

யார் யாரோ ஊற்றிய தண்ணீரில்

மேல் படர்ந்த முள் பாதுகாப்பில்

ஒரு பெண்பிள்ளையைப் போலத்தான்

வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அது.

 

பெயர் தெரியாத

பறவைகளின் கீதத்தில்

வேறுவேறு அணில்களின்

ஸ்பரிசத்தில்

பசுமையேறிக் கொண்டிருந்தது

 

அதன் மேல்

ஒரு கவிதையாய்.

வசந்தத்தின் பாடல்கள்

மழை நாளின் புதுமைகள்

பனியின் உறைந்த ரகஸ்யங்கள்

எனப் பருவங்கள்

வீசிய மாயங்களைக்

காற்றில்

எழுதிக்கொண்டிருந்தது அது.

 

ஊரின்

வாழ்ந்து கெட்ட

கதைகளைக் கேட்டே

வளர்ந்திருந்ததில்

உள்படிந்த சோகத்தின்

மொழிபெயர்ப்பாகவே

அதன் நிழல் கூட

காலடியில் படர்ந்திருந்தது

 

பூவும் இல்லாது

பிஞ்சும் இல்லாது

காலத்தின் சாபத்தையே

தாங்கி நிற்பதான

அதன் இருப்பு

நியாயமற்றதென

முடிவான தருணத்தில்

மாரித்தாத்தா தானே

ஒரு பழுத்த பழமாகி

அதன் தாழ்ந்த கிளைகளில்

தொங்கிக் கொண்டிருந்ததன் சோகம்

இன்னும் சலசலத்துக் கொண்டிருக்கிறது

அதன் ஈர இலைகளில்

 

- ரமணி

Add a comment

உரத்த பந்தங்கள்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்

எந்த உறவைச் சொல்லியும் 
நூறு வீதம் உன்னை நீ
அடையாளப்படுத்த முடியாது

அம்மா என்று சொன்னால்
நீ மகனாகவும் இருக்கலாம்
மகளாகவும் இருக்கலாம்

மகன் என்று சொன்னால்
நீ அப்பாவாகவும் இருக்கலாம்
அம்மாவாகவும் இருக்கலாம்

அண்ணா என்று சொன்னால்
நீ தம்பியாகவும் இருக்கலாம்
தங்கையாகவும் இருக்கலாம்

தாத்தாவுக்கும் அப்படித்தான்
பாட்டிக்கும் அப்படித்தான்
பேரனுக்கும் அப்படித்தான்
பேத்திக்கும் அப்படித்தான்

மாமாவுக்கும் மாமிக்கும்
மருமகனுக்கும் மருமகளுக்கும்
சித்தப்பன் சின்னம்மா
அனைவருக்கும் அப்படித்தான்

காதலன் என்று நீ சொன்னால்
நிச்சயம் காதலி நீ
கணவன் என்று நீ சொன்னால்
நிச்சயம் மனைவி நீ

இரத்த பந்தங்களை விட
உன்னை அடையாளப் படுத்தும்
உரத்த பந்தங்கள் இவை

 

- மது மதி

Add a comment

படைப்புகளை வெளியிட

 உங்கள் கவிதையை இந்த இணையதளத்தில் வெளியிட விரும்பினால் "இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் " என்ற முகவரிக்கு மின்-னஞ்சல் செய்யுங்கள் அல்லது இந்த இணைப்பில் உங்கள் கவிதைகளைப் பதியுங்கள். தயவுசெய்து தங்கள் கவிதையை தமிழில் தட்டச்சு செய்து அனுப்பவும்.

கவிதைச் சார்ந்த

 

இன்றைய கவிதை

பயனாளர் பகுதி