கவிதை

பாயு மொளி நீ யெனக்கு

பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 
View Comments

 

பாயு மொளி நீ யெனக்குப் பார்க்கும் விழி நானுனக்கு; 
தோயும் மது நீ யெனக்குத் தும்பியடி நானுனக்கு; 
வாயுரைக்க வருகுதில்லை, வாழிநின்றன் மேன்மை யெல்லாம்; 
தூயசுடர் வானொளியே! சூறையமுதே! கண்ணம்மா!  

வீணையடி நீ யெனக்கு, மேவும் விரல் நானுனக்கு; 
பூணும் வடம் நீ யெனக்கு, புது வயிரம் நானுனக்கு; 
காணுமிடந்தோறு நின்றன் கண்ணி னொளி வீசுதடி! 
மாணுடைய பேரரசே! வாழ்வு நிலையே! கண்ணம்மா! 

வான மழை நீ யெனக்கு, வண்ணமயில் நானுனக்கு; 
பான மடி நீ யெனக்குப் பாண்டமடி நானுனக்கு; 
ஞான வொளி வீசுதடி, நங்கை நின்றன் சோதிமுகம்; 
ஊனமறு நல்லழகே! ஊறு சுவையே கண்ணம்மா! 

வெண்ணிலவு நீ யெனக்கு, மேவு கடல் நானுனக்கு; 
பண்ணுசுதி நீ யெனக்குப் பாட்டினிமை நானுனக்கு; 
எண்ணியெண்ணிப் பார்த்திடிலோர் எண்ணமிலை நின்சுவைக்கே; 
கண்ணின் மணி போன்றவளே! கட்டியமுதே! கண்ணம்மா! 

வீசு கமழ் நீ யெனக்கு, விரியுமலர் நானுனக்கு; 
பேசுபொருள் நீ யெனக்குப் பேணு மொழி நானுனக்கு; 
நேசமுள்ள வான்சுடரே! நின்னழகை யேதுரைப்பேன்? 
ஆசை மதுவே, கனியே, அள்ளு சுவையே கண்ணம்மா! 

காதலடி நீ யெனக்குக் காந்தமடி நானுனக்கு; 
வேதமடி நீ யெனக்கு, வித்தையடி நானுனக்கு; 
போதமுற்ற போதியிலே பொங்கிவருந் தீஞ்சுவையே! 
நாதவடி வானவளே! நல்ல உயிரே கண்ணம்மா! 

நல்லவுயிர் நீ யெனக்கு, நாடியடி நானுனக்கு; 
செல்வமடி நீ யெனக்கு, சேம நிதி நானுனக்கு; 
எல்லையற்ற பேரழகே! எங்கும் நிறை பொற்சுடரே! 
முல்லை நிகர் புன்னகையாய்! மோதுமின்பமே! கண்ணம்மா! 

தரையடி நீ யெனக்குத் தண்மதியம் நானுனக்கு; 
வீரமடி நீ யெனக்கு, வெற்றியடி நானுனக்கு; 
தாரணியில் வானுலகில் சார்ந்திருக்கும் இன்பமெல்லாம் 
ஓருருவமாய்ச் சமைத்தாய்! உள்ளமுதே! கண்ணம்மா! 

 

-சி.சுப்ரமணிய பாரதியார்