கவிதை

புரிதல்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 5 / 5

இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்இயங்கும் நட்சத்திரம்
 
View Comments

 

என்னை நான் அறிந்து கொள்ள
எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும்
உன்னையே மேம்மேலும் அழகாய் காட்டுகிறது காலம்.
காத்திருக்கிறேன்,
என்னை நான் முற்றிலும்
தெரிந்து கொள்ளும் முத்தான நாளுக்காய்

 

-எரிசுடர்