ஏழை

View Comments
தாவணி
மகள் பூப்பெய்திவிட்டாள்
தாய்க்கும் இனி...
தாவணிதான்

- ரசிகவ் ஞானியார்