சின்ன மேகமே சின்ன மேகமே

View Comments
படம் : மழை
சின்ன மேகமே சின்ன மேகமே
சின்ன மேகமே சின்ன மேகமே
சேர்த்து வச்ச காசு வீசு சின்ன மேகமே
சின்ன மேகமே சின்ன மேகமே
சேர்த்து வச்ச காச வீசு

நட்ட தோட்டம் வாடிபூச்சு
நான் குளுச்சி நாளுமாச்சு
மின்னல் குமிகொட்டி கொட்டு மேகமே


விண்ணோடு மேளச் சத்தம் என்ன?
மண்ணோடு சின்னத் தூறல் என்ன?
எங்கேதான் சென்றாயோ இப்போது வந்தாயோ
சொல்லாமல் வந்தது போல் நில்லாமல் போவாயோ
தப்பாமல் மீண்டும் சந்திப்பாயோ ...
நீ வரும் போது நான் மறைவேனா
நீ வரும் போது நான் மறைவேனா
தரிகிட தரிகிட தா

கொள்ளை மழையே கொட்டி விடுக
பிள்ளை வயதே மறுபடி வருக
நிற்க வேண்டும் சிற்பமாக
தாவணியெல்லாம் வெப்பமாக
குடைகளுக்கெல்லாம் விடுமுறை விடுக்க
குழந்தை போல என்னுடன் நனைக
கையில் மழையை ஏந்தி கொள்க
கடவுள் தூவும் விரவும் பூவாக

முத்து மழையே முத்து மழையே
மூக்கின் மேலே மூக்குத்தியாகு
வைர மழையே வைர மழையே .
காதில் வந்து தோடுகள் போடு
உச்சி விழுந்த நெற்றியில் ஆடி
நெற்றி கடந்த நீழ்வழி ஓடி
செண்பக மார்பில் சடுகுடு பாடி
அணுவணுவாகி முனு முனு செய்தாயே

- வைரமுத்து