அடி பெண்ணே பொன்னூஞ்சல் ஆடும் இளைமை

View Comments

அடி பெண்ணே பொன்னூஞ்சல் ஆடும் இளைமை
வண்ணங்கள் தோன்றும் இயற்கை
உல்லாசம் சந்தோஷம் வாழ்வில்
கொண்டாடுதே சுகம் கோடி என்பதே
பண்பாடுதே மனம் ஆடுகின்றதே அடி பெண்ணே

அடி பெண்ணே பொன்னூஞ்சல் ஆடும் இளைமை
வண்ணங்கள் தோன்றும் இயற்கை

வானத்தில் சில மேகம் பூமிக்கோ ஒரு தாகம்
பாவை ஆசை என்ன பூங்காற்றில் ஒரு ராகம்
பொன் வண்டின் ரீங்காரம் பாடும் பாடல் என்ன
சித்தாடை முத்தாடு செவ்வந்தி நீயே
சிங்காரம் பார்வை சொல்லும் சேதியல்லவோ

நீரோடும் ஒரு ஓடை மேலாடும் திருமேடை
தேடும் தேவையென்ன
பார்த்தாளும் ஒரு ராணி
பாலாடை இவள் மேனி
கூறும் ஜாடை என்ன
ஒன்றோடு ஒன்றான எண்ணங்கள் நீயே
கண்ணோடு கோலமிட்டு ஆடுகின்றதோ

- பஞ்சு அருணாசலம்