காதல் செய், காதல் செய்

View Comments
படம் : அறை எண் 305ல் கடவுள்
 
காதல் செய், காதல் செய்
கண்ணில் பட்டதை காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
உன்னில் உள்ளதை காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
மஞ்சள் வெயிலை காதல் செய். ஹோய்..
 
காதல் செய், காதல் செய்
வெள்ளை மழையை காதல் செய்.
 
திண்ணை வைத்த வீட்டை,
சிட்டுக்குருவி கூட்டை,
தாடி வைத்த ஆட்டை காதல் செய்.
 
வண்ணப்பூக்கள் தோட்டம்,
வெள்ளிப் பனிமூட்டம்,
விண்ணில் மேகக்கூட்டம் காதல் செய்.
 
வாழும்.. வாழ்வை.. நீ காதல் செய்.
ஓடும்.. ஆற்றை.. நீ காதல் செய்.
போகும்.. ஊரை நீ காதல் செய், காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
கண்ணில் பட்டதை காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
உன்னில் உள்ளதை காதல் செய்.
 
நான் என்ற அகந்தை துளியும் இன்றி உயர்ந்த மலைகள்,
கால்மிதித்த இடத்தில் பாத சுவட்டை அழிக்கும் அலைகள்,
 
மாட்டுக்கொம்பில் கட்சி பாசம்,
டாட்டா காட்டும் குழந்தை நேசம்,
காற்றில் வரும் மீன்கள் வாசம்
இதையும் காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
கண்ணில் பட்டதை காதல் செய்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
உன்னில் உள்ளதை காதல் செய்.
 
யார் மூச்சை சுமந்த காற்றில் மிதக்கும் பலூனின் பயணம்.
நார் ஆகும் வாழ்வில் பூத்துச்சிரிக்கும் வாழைத்தோட்டம்.
 
பனை மர ராணுவ வரிசை
படித்துறை ஒற்றை கொலுசை,
ஆண்டன முளைத்த குடிசை
இதையும் காதலிப்போம்.
 
காதல் செய், காதல் செய்
கண்ணில் பட்டதை காதல் செய்.
காதல் செய், காதல் செய்
உன்னில் உள்ளதை காதல் செய்.
 
திண்ணை வைத்த வீட்டை,
சிட்டுக்குருவி கூட்டை,
தாடி வைத்த ஆட்டை காதல் செய்.
 
வண்ணப்பூக்கள் தோட்டம்,
வெள்ளிப் பனிமூட்டம்,
விண்ணில் மேகக்கூட்டம் காதல் செய்.
 
வாழும்.. வாழ்வை.. நீ காதல் செய்.
ஓடும்.. ஆற்றை.. நீ காதல் செய்.
போகும்.. ஊரை நீ காதல் செய், காதல் செய்.
 
- நா முத்துகுமார்