புல்வீழ் இற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 
View Comments

குறுந்தொகை:. குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று

 

Indian-motifs-63

புல்வீழ் இற்றிக் கல்லிவர் வெள்வேர் 

வரையிழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் 

தீதில் நெஞ்சத்துக் கிளவி நம்வயின் 

வந்தன்று வாழி தோழி நாமும் 

நெய்பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு 

தான்மணந் தனையமென விடுகந் தூதே. 

 

-கபிலர்.