புனவன் துடவைப் பொன்போற் சிறுதினைக்

பயனாளர் மதிப்பீடு: 0 / 5

இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்இயங்காத நட்சத்திரம்
 
View Comments

குறுந்தொகை:குறிஞ்சி - தலைவி கூற்று

 

Indian-motifs-10

புனவன் துடவைப் பொன்போற் சிறுதினைக் 

 கடியுண் கடவுட் கிட்ட செழுங்குரல் 

 அறியா துண்ட மஞ்ஞை ஆடுமகள் 

 வெறியுறு வனப்பின் வெய்துற்று நடுங்கும் 

 சூர்மலை நாடன் கேண்மை 

 நீர்மலி கண்ணொடு நினைப்பா கின்றே.

 

-நக்கீரர்.